Contact information
samuel@healthhub.sk
Follow us

Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie pomoci de minimis na podporu digitalizácie v zmysle Schémy DM - 08/2024

Dátum zverejnenia výzvy: 16. 07. 2024

Výzva v zmysle Schémy DM 08/2024 spadá pod Komponent 17: Digitálne Slovensko (štát v mobile, kybernetická bezpečnosť, rýchly internet pre každého, digitálna ekonomika) Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (ďalej ako „POO“),  Investíciu 3: Zapojenie sa do cezhraničných európskych projektov („multi-country projects“) vedúcich k budovaniu digitálnej ekonomiky.

Výzva je zameraná na poskytovanie minimálnej pomoci z prostriedkov POO na podporu digitalizácie mikro, malých a stredných podnikov, malých spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou a organizácií verejného sektora prostredníctvom európskych centier digitálnych inovácií (ďalej len „ECDI“). Realizácia aktivít a poskytovanie služieb ECDI je finančne zabezpečené z prostriedkov mechanizmu POO (50 %) a z prostriedkov priamo riadeného programu Digitálna Európa (50 %).

ECDI sú jednotné kontaktné miesta, ktoré pomáhajú spoločnostiam stať sa konkurencieschopnejšími v súvislosti s ich obchodnými či výrobnými procesmi, produktmi alebo službami využívajúcimi digitálne technológie. Zameriavajú sa  na aplikovanie technológií, ako sú umelá inteligencia, vysokovýkonné výpočty, posilnenie kybernetickej bezpečnosti či iné základné a pokročilé digitálne technológie. ECDI  budú slovenským podnikom nepriamou formou prostredníctvom nefinančnej podpory bezplatne poskytovať priestor na testovanie a experimentovanie, prístup k technológiám, pomoc pri získavaní ďalšej finančnej podpory alebo pri zvyšovaní digitálnych zručností ich zamestnancov.

Medzi tieto centrá patrí aj ECDI podporený prostredníctvom projektu s názvom „CIH“ (kód projektu: 17I03-04-V01-00003) v rámci výzvy s kódom 17I03-04-V01  (ďalej len „Centrum inovatívneho zdravotníctva“), ktorý je zameraný na zdravotníctvo.

ECDI Centrum inovatívneho zdravotníctva tvoria nasledujúci členovia a pridružené organizácie:

 1. APEL (APEL)
 2. Centrum inovatívneho zdravotníctva (CIH)
 3. Univerzita Komenského (CU)
  3.1 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJS)
 4. Slovenská technická univerzita v Bratislave (STUBA)
  4.1 Centrum spoločných činností SAV, v. v. i. (OCENSAS)
 5. ACADEMY – občianske združenie (ACADEMY)
 6. Centrum pre umelú inteligenciu / Center for Artificial Intelligence (AIslovakIA)
 7. Crowdberry a.s. (Crowdberry)
 8. ESPRI s.r.o. (ESPRI)
 9. Perry Talents (PERRY TALENTS)
 10. BC Angels s.r.o. (BC Angels)
 11. Limerock Advisory s.r.o. (Limerock)
 12. Credibilis s.r.o. (CREDIBILIS)

A. Podmienky poskytnutia pomoci

Výzva je určená pre žiadateľa, ktorý spĺňa nasledujúce podmienky:

 1. je podnikom t. j. subjektom vykonávajúcim hospodársku činnosť, ktorému sa poskytuje minimálna pomoc na realizáciu oprávnených činností podľa tejto schémy bez ohľadu na právne postavenie[1] , spôsob financovania a bez ohľadu na to, či dosahuje zisk. Hospodárskou činnosťou je každá činnosť, ktorá spočíva v ponuke tovarov a/alebo služieb[2] na trhu.
 2.  je jediným podnikom podľa článku 2 ods. 2 nariadenie Komisie (EÚ) č. 2023/2831.
 3.  je podnikom, ktorý podľa nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 spĺňa jednu z nasledujúcich veľkostných kategórii podniku[3]:
  1. Mikro podnik (počet zamestnancov menej ako 10 a ročný obrat nepresahuje 2 mil. EUR alebo celková ročná bilančná suma[4] nepresahuje 2 mil. EUR),
  2. Malý podnik (počet zamestnancov menej ako 50 a ročný obrat nepresahuje 10 mil. EUR alebo celková ročná bilančná suma nepresahuje 10 mil. EUR),
  3. Stredný podnik (počet zamestnancov menej ako 250 a ročný obrat nepresahuje 50 mil. EUR alebo celková ročná bilančná suma nepresahuje 43 mil. EUR)
  4. Malá spoločnosť so strednou trhovou kapitalizáciou (počet zamestnancov nepresahuje 499 a ročný obrat nepresahuje 100 mil. EUR alebo celková ročná bilančná suma nepresahuje 86 mil. EUR.)

   alebo je organizáciou verejného sektora (ďalej len „OVS“), ktoré využijú pomoc na hospodárske účely. OVS sú právnické osoby zapísané v štatistickom registri organizácií, ktoré sú zaradené v sektore verejnej správy v súlade s európskou metodikou ESA 2010 ustanovenou Nariadením EP a Rady (EÚ) č. 549/2013 z 21. mája 2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii a z hľadiska veľkostnej kategórie patria medzi veľké podniky.

 1. celková výška minimálnej pomoci, ktorá mu bola poskytnutá ako jedinému podniku   v priebehu obdobia troch rokov predchádzajúcich dňu poskytnutia minimálnej pomoci spolu s minimálnou pomocou navrhovanou podľa tejto výzvy nesmie presiahnuť strop minimálnej pomoci vo výške 300 000 EUR.

 2. nie je podnikom, voči ktorému sa uplatňuje vrátenie štátnej pomoci na základe rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom bola táto štátna pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom. Uplatňovanie vrátenia štátnej pomoci na základe rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom bola táto štátna pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom nemôže byť ani voči členom skupiny podnikov, ktoré so žiadateľom tvoria jediný podnik.
 3. je podnikom, ktorý nepôsobí v nasledujúcich odvetviach hospodárstva Slovenskej republiky [5]:
  1. v sektore rybolovu a akvakultúry, na ktoré sa vzťahuje osobitné nariadenie,
  2. v oblasti prvovýroby poľnohospodárskych výrobkov,
  3. v sektore spracovania a marketingu poľnohospodárskych výrobkov, a to v týchto prípadoch:
   • ak je výška pomoci stanovená na základe ceny alebo množstva takýchto výrobkov kúpených od prvovýrobcov alebo výrobkov umiestnených na trhu príslušnými podnikmi,
   • ak je pomoc podmienená tým, že bude čiastočne alebo úplne postúpená prvovýrobcom,
  4. v činnostiach súvisiacich s vývozom do tretích krajín alebo členských štátov, konkrétne pomoci priamo súvisiacej s vyvážanými množstvami, na zriadenie a prevádzkovanie distribučnej siete alebo inými bežnými výdavkami súvisiacimi s vývoznou činnosťou,
  5. v činnostiach, ktoré sú podmienené uprednostňovaním používania domáceho tovaru pred dovážaným,
  6. v činnostiach súvisiacich s vykonávaním cestnej nákladnej dopravy v prenájme alebo za úhradu.
 4. služba, o ktorej poskytnutie sa v rámci predmetnej výzvy uchádza, mu nebola poskytnutá iným poskytovateľom ECDI alebo jeho partnermi.

B. Druh poskytnutej pomoci (služby)

Žiadateľ môže požiadať o nefinančnú bezplatnú podporu a to o  poskytnutie :

 1. individuálnej služby – ide o službu, ktorá bude poskytnutá jednému žiadateľovi/ prijímateľovi pomoci na základe zmluvného vzťahu.
 2. skupinovej služby – ide o službu, ktorá bude poskytnutá viacerým žiadateľom/prijímateľom pomoci v rámci hromadného podujatia. Pod hromadným podujatím sa rozumie organizované školenie, workshop, konferencia, hromadné konzultácie prípadne iné aktivity, na ktorých sa zúčastňujú viacerí žiadatelia/ prijímatelia pomoci.

C. Výška poskytnutej pomoci

Výška poskytnutej pomoci bude závisieť  od druhu a typu služby, ktorá bude žiadateľovi/prijímateľovi pomoci poskytnutá. Prílohou výzvy je cenník služieb, v ktorom sú uvedené ceny za rôzne druhy a typy služieb, ktoré ECDI poskytuje. Žiadateľ má možnosť vybrať si z daného cenníka službu podľa svojich požiadaviek a potrieb. Následne, na základe identifikácie konkrétnej služby, je potrebné určiť výšku pomoci de minimis. Výsledná výška poskytnutej pomoci de minimis bude  zarátaná do maximálneho možného stropu [6] pomoci jedinému podniku a bude zaevidovaná do IS SEMP.

Výpočet výšky poskytnutej pomoci na základe cenníka služieb každého ECDI:

Výsledná výška poskytnutej pomoci = 0,5 [7] *(počet jednotiek služieb využitých prijímateľom podľa cenníka * jednotková cena za službu).

D. Spôsob uchádzania sa o poskytnutie pomoci

Žiadateľ sa uchádza o poskytnutie pomoci zaslaním elektronickej žiadosti o poskytnutie pomoci nepriamou formou (ďalej ako „žiadosť“) pomocou registrácie na webovej stránke Healthhub.

Žiadateľ spolu so žiadosťou prekladá nasledujúce prílohy:

 1. Čestné vyhlásenie k jedinému podniku (relevantné pre všetky subjekty)
 2. Čestné vyhlásenie
  • o veľkostnej kategórii podniku (relevantné pre MSP, malú spoločnosť so strednou trhovou kapitalizáciou)
  • k veľkostnej kategórii podniku pre orgány verejného sektora (relevantné pre orgán verejnej správy)

Celý proces a postup poskytnutia pomoci pre konkrétny druh služby je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Prílohy výzvy:

 1. Schéma minimálnej pomoci z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej
  republiky na podporu digitalizácie mikro, malých a stredných podnikov, malých spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou a organizácií verejného sektora DM – 08/2024 Žiadosť o poskytnutie minimálnej pomoci na podporu digitalizácie v zmysle Schémy DM – 08/2024
 2. Cenník služieb
 3. Žiadosť o poskytnutie minimálnej pomoci na podporu digitalizácie vrátane čestných vyhlásení v zmysle Schémy DM – 08/2024 (Formulár pre MSP a malé spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou)
 4. Žiadosť o poskytnutie minimálnej pomoci na podporu digitalizácie vrátane čestných vyhlásení v zmysle Schémy DM – 08/2024 (Formulár pre organizácie verejnej správy – hospodársky účel)
 5. Žiadosť o poskytnutie minimálnej pomoci na podporu digitalizácie vrátane čestných vyhlásení v zmysle Schémy DM – 08/2024 (Formulár pre organizácie verejnej správy – nehospodársky účel
 6. Minimálna pomoc v príkladoch – Metodická príručka PMU zo 6.6.2024
 7. Príručka EK pre používateľov k definícii MSP

Poznámky

[1] Verejná alebo súkromná povaha subjektu vykonávajúceho predmetnú činnosť nemôže mať vplyv na otázku, či tento subjekt má alebo nemá postavenie podniku, rozhodujúce je len to, či vykonáva hospodársku činnosť.

[2] Podľa pravidiel EÚ v oblasti štátnej pomoci služby, ktoré možno kvalifikovať ako hospodárske činnosti, predstavujú plnenia, ktoré sa bežne poskytujú za odplatu. Základná vlastnosť odplaty spočíva v skutočnosti, že táto odplata predstavuje hospodárske protiplnenie daného poskytnutia služby.

[3] V súlade s prílohou I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy v platnom znení

Podnik spĺňa veľkostnú kategóriu podniku, ak spĺňa kritérium „počet zamestnancov“ a jednu z dvoch hodnôt „ročný obrat“ alebo „celková ročná bilančná suma“. Nemusí spĺňať obe hodnoty, jednu z hodnôt môže aj presiahnuť bez vplyvu na danú kategóriu.

[4] Celková ročná bilančná suma, resp. ročná súvaha sa vzťahuje na hodnotu hlavných aktív spoločnosti.

[5] Ak žiadateľ pôsobí v jednom zo sektorov  uvedených v ods. a), b), c) alebo d) a zároveň pôsobí v jednom alebo viacerých iných sektoroch alebo vyvíja ďalšie činnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti Schémy DM – 08/2024, vzťahuje sa táto výzva na minimálnu pomoc poskytovanú v súvislosti s týmito inými sektormi alebo činnosťami za predpokladu, že žiadateľ zabezpečí (a vykonávateľ overí) pomocou primeraných prostriedkov, ako je napríklad oddelené činností alebo oddelenie účtov, aby činnosti v sektoroch vylúčených z rozsahu pôsobnosti Schémy DM- 08/2024 nevyužívali minimálnu  pomoc poskytovanú v súlade so Schémou DM- 08/2024

[6] Celková výška minimálnej pomoci poskytnutá prijímateľovi (vrátane všetkých členov skupiny podnikov, ktorí s prijímateľom tvoria jediný podnik podľa článku 2 ods. 2 nariadenia Komisie (EÚ) č. 2023/2831) v priebehu obdobia troch rokov predchádzajúcich dňu poskytnutia minimálnej pomoci spolu s minimálnou pomocou  navrhovanou podľa tejto výzvy nesmie presiahnuť strop minimálnej pomoci vo výške 300 000 EUR.

[7]Konštanta 0,5 znamená intenzitu pomoci vo výške 50 %, teda výšku prostriedkov  mechanizmu (prostriedky programu Digitálna Európa nepredstavujú pomoc).

Pripojte sa k nám

Registrácia do HealthHub

Zaregistrujte sa do HealthHub a vyplňte krátky dotazník, ktorý nám pomôže lepšie pochopiť vašu súčasnú situáciu. Následne pre vás pripravíme na mieru šité služby HealthHub.