Contact information
samuel@healthhub.sk
Follow us

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci nepriamou formou pre organizácie verejného sektora

Dátum zverejnenia výzvy: 27. 10. 2023

Výzva je zameraná na poskytovanie minimálnej pomoci z prostriedkov POO na podporu digitalizácie
organizácií verejného sektora prostredníctvom európskych centier digitálnych inovácií (ďalej len
„ECDI“). Pomoc poskytnutá týmto ECDI prostredníctvom danej výzvy sa nebude týkať hospodárskej činnosti organizácie verejnej správy.

Realizácia aktivít a poskytovanie služieb ECDI je finančne zabezpečené z prostriedkov mechanizmu
POO (50 %) a z prostriedkov priamo riadeného programu Digitálna Európa (50 %).

ECDI sú jednotné kontaktné miesta, ktoré pomáhajú spoločnostiam stať sa konkurencieschopnejšími
v súvislosti s ich obchodnými či výrobnými procesmi, produktmi alebo službami využívajúcimi
digitálne technológie. Zameriavajú sa na aplikovanie technológií, ako sú umelá inteligencia,
vysokovýkonné výpočty, posilnenie kybernetickej bezpečnosti či iné základné a pokročilé digitálne
technológie. ECDI budú slovenským podnikom a organizáciám verejného sektora nepriamou formou
prostredníctvom nefinančnej podpory bezplatne poskytovať priestor na testovanie a
experimentovanie, prístup k technológiám, pomoc pri získavaní ďalšej finančnej podpory alebo pri
zvyšovaní digitálnych zručností ich zamestnancov.

Medzi tieto centrá patrí aj ECDI podporený prostredníctvom projektu s názvom „CIH“ (kód projektu:
17I03-04-V01-00003) v rámci výzvy s kódom 17I03-04-V01 (ďalej len „Centrum inovatívneho
zdravotníctva“), ktorý je zameraný na zdravotníctvo.

ECDI Centrum inovatívneho zdravotníctva tvoria nasledujúci členovia a pridružené organizácie:

 1. APEL (APEL)
 2. Centrum inovatívneho zdravotníctva (CIH)
 3. Univerzita Komenského (CU)
  3.1 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJS)
 4. Slovenská technická univerzita v Bratislave (STUBA)
  4.1 Centrum spoločných činností SAV, v. v. i. (OCENSAS)
 5. ACADEMY – občianske združenie (ACADEMY)
 6. Centrum pre umelú inteligenciu / Center for Artificial Intelligence (AIslovakIA)
 7. Crowdberry a.s. (Crowdberry)
 8. ESPRI s.r.o. (ESPRI)
 9. Perry Talents (PERRY TALENTS)
 10. BC Angels s.r.o. (BC Angels)
 11. Limerock Advisory s.r.o. (Limerock)
 12. Credibilis s.r.o. (CREDIBILIS)

1. Podmienky pomoci

Výzva je určená pre:

 • Organizácie verejného sektora (OVS) – právnické osoby zapísané v štatistickom registri
  organizácií, ktoré sú zaradené v sektore verejnej správy v súlade s európskou metodikou ESA
  2010 ustanovenou Nariadením EP a Rady (EÚ) č. 549/2013 z 21. mája 2013 o európskom
  systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii.

Ďalšie podmienky:

 • žiadateľ nie je evidovaný v Systéme včasného odhaľovania rizika a vylúčenia (EDES) ako
  vylúčená osoba alebo subjekt
 • pomoc poskytnutá týmto EDIH-om sa nebude týkať hospodárskej činnosti obce, resp.
  hospodárskej činnosti iného subjektu verejného sektora

2. Prečo je potrebné podať žiadosť o poskytnutie pomoci?

Žiadosť je potrebné podať, lebo pomoc, ktorú dostanete, je financovaná z prostriedkov EÚ. Preto
potrebujeme zabezpečiť minimálnu administratívu s tým spojenú. Vďaka podanej žiadosti získate
služby, ktoré napomôžu vo Vašom rozvoji.

3. Druh poskytnutej pomoci (služby)

Žiadateľ môže požiadať o nefinančnú bezplatnú podporu a to o poskytnutie:

 • individuálnej služby – ide o službu, ktorá bude poskytnutá jednému žiadateľovi/ prijímateľovi
  pomoci na základe zmluvného vzťahu.
 • skupinovej služby – ide o službu, ktorá bude poskytnutá viacerým žiadateľom/prijímateľom
  pomoci v rámci hromadného podujatia. Pod hromadným podujatím sa rozumie organizované
  školenie, workshop, konferencia, hromadné konzultácie prípadne iné aktivity, na ktorých sa
  zúčastňujú viacerí žiadatelia/ prijímatelia pomoci.

4. Spôsob uchádzania sa o poskytnutie pomoci

Žiadateľ sa môže uchádzať o poskytnutie pomoci nasledovne:

 • vyplnením žiadosti o poskytnutie pomoci nepriamou formou (ďalej ako „žiadosť“), ktorú
  obdržíte buď po registrácií na webovej stránke HealthHub: https://www.healthhub.sk/mam-zaujem/
  alebo pri registrácií na konkréte HeathHub podujatie.

  Bližšie informácie a termíny na predkladanie žiadostí pre konkrétny druh služby budú zverejnené
  webovej stránke HealthHub.

5. Čo ma to bude stáť?

Jedná sa o nefinančnú bezplatnú podporu, takže za poskytnutú pomoc nebudete platiť.

Výška poskytnutej pomoci bude závisieť od druhu a typu služby, ktorá bude žiadateľovi/prijímateľovi
pomoci poskytnutá. Prílohou výzvy je cenník služieb, v ktorom sú uvedené ceny za rôzne druhy a typy

služieb, ktoré ECDI poskytuje. Žiadateľ má možnosť vybrať si z daného cenníka službu podľa svojich
požiadaviek a potrieb.

Prílohy výzvy:
Cenník služieb HealthHub